Multi-Task Allocation in Mobile Crowd Sensing with Individual Task Quality Assurance

Jiangtao Wang, Yasha Wang, Daqing Zhang, Feng Wang, Haoyi Xiong, Chao Chen, Qin Lv, Zhaopeng Qiu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

112 Citations (Scopus)

Search results