Low calcium intake is related to increased risk of tooth loss: Lav calciumindtagelse er relateret til forøget risiko for tandtab

Research output: Contribution to specialist publicationFeatured article

Abstract

Baggrund: Tandtab kan være resultatet af en multifaktoriel proces, der inddrager livsstil, sygdomsrelaterede faktorer, mundhygiejne og professionel tandpleje. Nyere epidemiologiske undersøgelser har antydet, at calcium (Ca)-indtagelse kan spille en rolle i forebyggelsen af caries og parodontose. Den nuværende viden baserer sig primært på tværsnitsundersøgelser. Det er stadig uklart, om Ca-indtagelse påvirker bevarelse af tænder på lang sigt. Formålet med denne undersøgelse var at undersøge sammenhængen mellem Ca-indtagelse og antallet af tænder samt tandtab.
Metoder: Den danske Monica (overvågning af tendenser i og determinanter for kardiovaskulær sygdom)-undersøgelsen er et prospektivt observationsstudie udført fra 1982-83 til 1993-94. Undersøgelsen omfattede 1.602 voksne (30-60 år) med information om Ca-indtagelse via kosten og antallet af tænder samt en undergruppe på 511 deltagere med information om tandtab fra 1987- 88 til 1993-94. En Ca-indtagelse på mindre end anbefalingerne (< 1.000 mg Ca/d for 50-årige voksne og < 1.200 mg Ca/d for voksne over 50 år), der anslås ved en syvdøgns kostjournal eller et kostinterview i 1982-83, var mere hyppig blandt kvinder (55 %) end mænd (45 %, P < 0,001).
Resultater: Lav Ca-indtagelse var forbundet med lavere antal tænder (1-25 vs. 26-32 tænder) hos mænd (odds ratio (OR) = 1,57 (95 % CI = 1,10-2,29)) og kvinder (OR = 1,44 (95 % CI = 1,10-2,05)) efter justering for alder, uddannelse, rygning, alkohol og sukkerforbrug, subjektiv mundtørhed og tid siden sidste tandplejebesøg. Referencegruppen (26-32 tænder) og tandløse deltagere afveg ikke signifikant. Et Ca-indtag mindre end anbefalingerne var signifikant forbundet med øget risiko for efterfølgende tandtab hos mænd (incidensrate = 1,70 (95 % CI = 1,15-2,48)). Der var ingen sammenhæng for kvinder. Ca-indtagelse under anbefalingerne var signifikant associeret med færre tænder hos begge køn. Men der var kun hos mænd en betydelig negativ sammenhæng mellem Ca-indtagelse mindre end anbefalingerne og tandtab.
Konklusion
I betragtning af den høje procentandel af personer med Ca-indtagelse mindre end anbefalingerne bør forbrug af fødevarer rige på Ca (fx mejeriprodukter) fremmes for at bevare oral sundhed. Den rolle, et lavt indtag af Ca spiller, både i initieringen og i progression af tandtab og oralt knogletab, bør bekræftes i yderligere undersøgelser, helst med fuldt betandede individer, som følges igennem en længere periode med information om yderligere risikofaktorer for tandtab, der registreres i hele undersøgelsesperioden.

Cite this