Effect of fretting damage on characteristics of high strength bearing steel up to very high cycle fatigue

Zhiyong Huang, Zhen Zhang, Zhenjie Teng, Kashif Khan, Qing Yuan Wang, Jingyu Wang

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

    9 Citations (Scopus)

    Search results