A New Parallel Framework of SPH-SWE for Dam Break Simulation Based on OpenMP

Yushuai Wu, Lirong Tian, Matteo Rubinato, Shenglong Gu, Teng Yu, Zhongliang Xu, Peng Cao, Xuhao Wang, Qinxia Zhao

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

3 Citations (Scopus)
8 Downloads (Pure)

Search results