مشخصات نویسندگان مقاله اثر خوردگی میلگرد بر مقاومت خمشی تیرهای بتن مسلح تحت اثر نیروهای قائم تناوبی

Translated title of the contribution: Impact of reinforcement corrosion on Flextural Strength of Reinforced Concrete Beam under alternating Vertical Loads

Morteza Khorami, Abbassali Tasnimi

Research output: Contribution to conferenceOtherpeer-review

Abstract

حمله یون کلر به سازه های بتن مسلح در مناطق مستعد، موجب خوردگی )زنگ زدگی( میلگردها شده و به عنوان یکی از آسیب های جدی برای سازه های بتن مسلح، خصوصا در سواحل جنوبی ایران مطرح می باشد. خسارت های وارده ناشی از این پدیده برای برخی از طرح های عمرانی در مناطق جنوبی کشور تبدیل به مسئله ای مهم وجدی شده است. مقابله با این پدیده منجر به ارائه راهکارهای مختلفی به منظور دست یابی به روش های ترمیم یا تقویت آن ها گردیده است. در این روشها غالباٌ موضوع دوام و پایایی مورد توجه بوده در حالی که توجه به دوام و پایایی بتن با در نظر گرفتن رفتار سازه ای این قبیل ساختمان ها، نتایج مناسبتری را بدنبال خواهد داشت. در تحقیق حاضر، هشت تیر بتن مسلح بر طبق ضوابط آئین نامه بتن ایران )آبا( طراحی و پس از ساخت، )میلگردهای آنها( در درصدهای مختلف به کمک جریان الکتریسته و محلول الکترولیت )محلول کلرور سدیم( تحت تاثیر خوردگی تسریع شده قرار داده شدند. سپس تیر های خورده شده به منظور بررسی اثرخوردگی بر رفتار خمشی آن ها ،تحت بارگذاری قائم تناوبی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داده است که پدیده خوردگی (اندک) موجب افزایش سختی خمشی تیرها در قلمرو ارتجاعی می شود ولی با افزایش بارگذاری و ورود رفتار تیرها به قلمرو غیر ارتجاعی و هم چنین با افزایش میزان خوردگی، چسبندگی بین میلگردها و بتن به شدت کاهش یافته و ظرفیت خمشی آن هادچار افت ناگهانی می شود

Clay ion attack on concrete structures in susceptible areas causes corrosion (rustling) and is one of the serious damage to RC structures, especially in the southern coast of Iran. Damage caused by this phenomenon For some development projects in the southern regions of the country has become an important issue. Counteraction of this phenomenon has led to the provision of various ways to achieve ways to repair or strengthen them. These are often the subject of durability and Reliability has been considered while paying attention to the durability and stability of concrete considering the structural behavior of such buildings, the results In this study, eight reinforced concrete beams according to the rules of the concrete code of Iran (ABA) were designed and after construction, their joints (in different percentages using electrolytic flow and electrolyte solution (sodium chloride solution) The effect of accelerated corrosion was placed. Then, the beams were subjected to periodic loading for the purpose of examining the impact on their bending behavior. The results show that the low corrosion phenomenon increases the flexural strength of the beams in the reactionary territory, but with increasing loading and entering the behavior of the beams to the nonresponsive area and also with increasing corrosion, the adhesion between the reinforcement bars and the concrete decreased significantly Finding and bending capacity can lead to a sudden drop
Translated title of the contributionImpact of reinforcement corrosion on Flextural Strength of Reinforced Concrete Beam under alternating Vertical Loads
Original languageMultiple
Publication statusPublished - 2005

Keywords

  • Reinforced concrete
  • corrosion of rebar
  • periodic load
  • flexural strength
  • flexural hardness
  • سختی خمشی
  • مقاومت خمشی
  • بار تناوبی
  • خوردگی میلگرد
  • بتن مسلح

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Impact of reinforcement corrosion on Flextural Strength of Reinforced Concrete Beam under alternating Vertical Loads'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this